Page 49

Rörelse nr 4 2015

RBU:s verksamhetsberättelse 2014 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar - - Materiella anläggningstillgångar Inventarier 126 552 156 882 Summa 126 552 156 882 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 125 125 Andra långfristiga värdepappersinnehav 33 525 784 31 912 372 Summa 33 525 909 31 912 497 Summa anläggningstillgångar 33 652 461 32 069 379 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 286 852 310 843 Övriga fordringar 38 636 56 996 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 755 137 1 001 755 Summa 1 080 625 1 369 594 Kortfristiga placeringar 281 897 2 000 000 Kassa och bank 352 395 602 495 Summa omsättningstillgångar 1 687 917 3 972 089 SUMMA TILLGÅNGAR 35 367 378 36 041 468 49


Rörelse nr 4 2015
To see the actual publication please follow the link above