Page 16

Skånebollen nr 1 – 2018

Årsmötet 2018 Not 7 Kortfristig placering 2017-12-31 2016-12-31 Ingående anskaffningsvärde 6 000 000 0 Årets anskaffningar 4 000 000 6 000 000 Årets avyttringar -3 000 000 Utgående anskaffningsvärde 7 000 000 6 000 000 Avser innehav i Simplicity Likviditet (5 500 000 kr) och Alliaz RCM Europé Equity Growth (1 000 000 kr) samt Swebank Robur Asienfond (500 000 kr). Marknadsvärde per den 31 december 2017 uppgår till 7 104 077 kr. Not 8 Kassa och Bank Beviljad outnyttjad kredit uppgår till 2 000 0000 (2 000 000). Not 9 Eget kapital Skånes Fotbollförbunds egna kapital uppfyller kraven enligt lämnade rekommendationer av Svenska Fotbollsförbundet. Not 10 Ändamålsbestämda medel 2017-12-31 2016-12-31 Enhetsövergripande verksamhetsfond 700 000 700 000 Föreningsutveckling med barnfotboll 2 800 000 2 800 000 Anläggningsutveckling 500 000 500 000 Domarstödsfond 300 000 300 000 Fastighetsfond 1 100 000 500 000 5 400 000 4 800 000 Not 11 Övriga skulder 2017-12-31 2016-12-31 Arbetsgivaravgifter 237 615 206 618 Källskatt 267 232 206 461 Stipendium ungdomsledare 14 000 0 Fair Play pris 65 000 62 000 Övrigt 247 500 215 347 831 347 690 426 Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2017-12-31 2016-12-31 Semester- och löneskuld 1 259 937 1 253 028 Förutbetalda kurser etc. 400 000 98 950 Övriga upplupna kostnader 111 141 41 803 1 771 078 1 393 781 Claes Ohlsson Christer Adelsbo Hossein Karbassi Ordförande Barbro Bengtsson Martin Åkerman Per Sandberg Annette Madsen Peter Ekvall VD P-O Rosenquist Richard Johnsson Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Ernst & Young AB Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Skånes Fotbollsförbund, org nr 843000-3312 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Skånes Fotbollsförbund för år 2017. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprät-tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalde revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till-räckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalan-den. Malmö den 26/1 2018. Vår revisionsberättelse har lämnats den 26/1 2018 Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-heter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. Den auktoriserade revisorns ansvar Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-ningen som helhet inte innehåller några vä-sentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-ter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Fel-aktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel 16 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above