Page 4

Skånebollen nr 1 – 2018

Årsmötet 2018 Årsmöte 2018 Skånes Fotbollförbunds årsmöte äger rum lördagen den 3 mars 2018 kl. 10.00 på Scandic Star Hotel i Lund. Föredragningslista. 1. Mötets öppnande och dagordningens fastställande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Val av fullmaktsgranskare. 4. Upprop och godkännande av fullmakter. 5. Val av ordförande för mötet. 6. Val av sekreterare för mötet. 7. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet. 8. Val av rösträknare 9. Styrelsens, utskottens samt revisorernas berättelser. 10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut i anledning av distriktets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 12. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsen. 13. Val av distriktsordförande tillika ordförande i distrikts-styrelsen för tiden till och med nästkommande årsmöte. Förutvarande: Claes Ohlsson Helsingborg. Din busstransportör! Tel: 0435-142 13 www.klippansbuss.se 14. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år. Förutvarande: Martin Åkerman, Per Sandberg och Barbro Bengtsson. 15. Val av två revisorer jämte två suppleanter för tiden till och med nästkommande distriktsmöte. Förutvarande: ordinarie: Per-Olow Rosenquist och Richard Johnsson. Förutvarande: suppleanter: Kent Rickbo och Sven Åkesson. 16. Val av ordinarie ledamot i förbundets representantskap jämte personlig suppleant för denne. 17. Val av ombud till förbundsmötet. 18. Val av ombud jämte suppleanter till Skånes IF:s/SISU:s årsmöte. 19. Val av ordförande samt fyra (4) ledamöter att utgöra valberedning till nästkommande ordinarie distriktsmöte. 20. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat. 21. Fastställande av arbetsplan. 22. Meddelanden och förslag från distriktsstyrelsen. 23. Distriktsstyrelsens förslag i anledning av motion som före den 1 november 2016 inkommit till distrikts- styrelsen, från röstberättigad förening. 24. Meddelande från styrelsen angående motion och förslag till Svenska FF:s årsmöte. 25. Rapport från Skånes FF:s representantskap. 26. Mötets avslutande. Vid årsmötet äger endast förbundets funktionärer och befull-mäktigade ombud för föreningen yttrande rätt. Varje förening ska senast den 23 februari 2017 till Skånes Fotbollförbund, insända fullmakt och fullmakten ska ange huruvida ombudet äger att utöva föreningens rösträtt. Ombud får endast rösta för en förening. Föreningen äger företrädas av högst två ombud, som ska vara medlemmar av föreningen. Om föreningen deltar i årsmötet med två ombud, äger endast den ena rätt att utöva föreningens rösträtt om föreningen endast har en röst. Närvaroregistrering sker vid möteslokalen mellan klockan 9.00 och 9.45 mötesdagen. Malmö i Januari 2018 Styrelsen Valberedning: Ordförande Khennet Tallinger med suppleant Per-Eric Persson Anders Wendel med suppleant Christer Nilsson Bo Månsson med suppleant Åke Carlson Lars-Olof Hansson med suppleant Mats Rengbo Marie Sveneson med suppleant Susanne Moberg 4 Skånebollen nr 1 # 2018


Skånebollen nr 1 – 2018
To see the actual publication please follow the link above