TIFF nr1 2023

TIFF nr 1 / 2023 7 Mj Daniel Svensson FMTS/UtvE Studie- sekreterare Förstudie teknisk tjänst. tekniska tjänsten bör se ut? Ett antal av de utvecklingsaktiviteter som förstudien rekommenderar handlar om att besvara sådana frågor. Några exempel är: • Hur utvecklas operationsmiljön, och vilken påverkan får detta för den tekniska tjänsten? • Hur ser ett typiskt materiellt skadeutfall ut i representativa stridsmiljöer för olika materielområden, i form av skadetyper och skadevolymer? • Hur utvecklas Försvarsmakten i övrigt, bland annat vad avser materiel och metod? Hur påverkar detta den tekniska tjänsten? • Hur ser den allmänna teknikutvecklingen ut på längre sikt? Resultat Förstudien identifierade sammanlagt 65 frågeställningar och områden att studera, kartlägga, utreda eller utveckla i fortsatt arbete. För att skapa ett hanterligt resultat klustrade förstudien dessa 65 frågeställningar i femton tematiska utvecklingspaket. Sju av utvecklingspaketen föreslås hanteras vidare i studieform, medan övriga åtta paket föreslås hanteras på annat sätt. Utöver utvecklingspaketen har förstudien identifierat sju så kallade ramfaktorer, som påverkar utvecklingen av den tekniska tjänsten på ett bredare och mer generellt sätt. Bland ramfaktorerna kan nämnas den pågående Nato-anslutningen, kriget i Ukraina och interoperabilitet. Detta är exempel på faktorer som har påverkan på all utvecklingsverksamhet, och som därför behöver beaktas och analyseras varje gång man bedriver olika utvecklingsaktiviteter framöver. Studiegruppen kunde konstatera att de utvecklingsbehov som identifierades i förstudiearbetet är relativt omfattande. Det var därför inte rimligt att föreslå att samtliga dessa utvecklingsområden skulle lösas av den efterföljande tvååriga studien Teknisk tjänst 2045. Istället rekommenderade förstudien att tre av utvecklingspaketen bör omhändertas av denna studie, och att resterande utvecklingspaket omhändertas av andra studier och annan utvecklingsverksamhet. Vid en föredragning för logistikchefen, brigadgeneral Claes Isoz, i januari 2023, bestämdes att förstudiens rekommendation om inriktning för den efterföljande studien ska genomföras. Resterande utvecklingspaket ligger på Logistikavdelningen vid HKV för fortsatt beredning. Studien Teknisk tjänst 2045 Studien Teknisk tjänst 2045 genomförs 2023 – 2024, och har en utökad deltagarkrets jämfört med förstudien. Bland annat kommer försvarsgrenarna att ingå i den efterföljande studien. De tre utvecklingspaket som studien kommer att arbeta med betecknas S1, S2 och S3 och beskrivs härnedan. S1 Operationsmiljön Utvecklingspaket S1 handlar om att kartlägga operationsmiljön där den tekniska tjänsten kommer att bedrivas framöver. Hur utvecklas denna operationsmiljö mot 2045 och vilken anpassning krävs av den tekniska tjänsten för att kunna verka i denna operationsmiljö? S2 Gränslandet mellan teknisk tjänst och IT/cyberområdet – på lång sikt Utvecklingspaket S2 handlar om hur den långsiktiga teknikutvecklingen påverkar det område som ligger i gränslandet mellan den tekniska tjänsten och IT/cyberområdet. Den långsiktiga trenden är att allt mer funktion i materielsystemen realiseras i mjukvara. Samtidigt har IT-området också genomgått en genomgripande utveckling de senaste decennierna, milt uttryckt. Sammantaget förändras hur mjukvara i materielsystem behöver hanteras i Försvars- makten under materielens livscykel. Utvecklingspaket S2 syftar till att kartlägga detta område och analysera hur detta påverkar den tekniska tjänsten på sikt. S3 Metod för dimensionering av teknisk tjänst Utvecklingspaket S3 handlar om att utveckla en metod för hur den tekniska tjänsten ska dimensioneras på helhetsnivå. Metoden ska knyta samman övergripande förmågekrav på Försvarsmakten med krav på enskilda krigsförband, verkstäder och varv samt krav på materielsystem och leverantörer, vad gäller den tekniska tjänsten. Syftet är att det ska finnas en fastställd och etablerad metod för att tillse att alla ingående delar sammantaget uppnår de centrala och generella kraven, främst vad avser materiell tillgänglighet och uthållighet. Mer information Förstudien är avrapporterad i en slutrapport, som går att hämta i VIDAR med handlingsnummer FM2022-9743:4 (Word-filer) eller FM2022-9743:5 (samlad PDF-fil). Slutrapporten har också skickats till FMV, FOI och FHS. n Är du intresserad av att prenumerera? TIFF utkommer med fyra nummer per år och distribueras kostnadsfritt till enskilda prenumeranter, försvarets instanser, teknisk personal och berörda industrier mfl. För mer information gå in på http://tiff.mil.se under fliken ”Prenumeration”.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=