TIFF nr1 2023

Förstudie Teknisk Tjänst TIFF nr 1 / 2023 6 beredningar saknas eller att reservdelar inte kommer fram i tid. I teamen ingår materialvårdsansvariga funktioner på försvarsgrensstaben, relevant TVK, teknisk chef med designansvar samt FMV-representanter. Det är alltså den typen av konstellationer som vi vill ska arbeta mycket nära varandra för att få ut så mycket operativ effekt som möjligt. Hur ser läget ut med reservdelsförsörjningen? Vi har gett ut direktiv förra våren till alla MOAC (materielområdesansvariga chefer) att se över och prioritera sina materielsystem och att genomlysa deras befintliga underhållsberedningar så att de har tillgång till de reservdelar de behöver för att systemen ska vara tillgänglig i kris eller krig. Detta arbete har börjat generera inköpslistor för reservdelar. 2021 återanskaffade vi reservdelar för ca 750 Mkr och 2022 för 1,4 mdr kr. Det är viktigt för alla som håller på med teknisk tjänst från främsta nivå och ända bak till våra verkstäder att det finns reservdelar när den tekniska tjänsten ska genomföras och att man inte ska behöva vänta. Det gäller dock att vi fortsätter att ligga i och långsiktigt fortsätter att bygga upp vår reservdelsförsörjning. Hur ser du att informationsutbyte hanteras effektivast? När dagens alltmer digitaliserade teknik fungerar som den ska och där informationsutbytet flödar som vi vill att det ska flöda så får vi snabba informationsuppdateringar som underlättar att bra beslut kan fattas. Vi måste dock i alla lägen ha en möjlighet att fördela och distribuera information som alla behöver få tillgång till utan att vi så att säga ”låser in” den. Det handlar om att skydda information men att samtidigt göra den tillgänglig. Dock måste vi ha en handlingsberedskap för att lösa informationsutbytet när elektroniska och digitala metoder inte fungerar och det behöver vi ytterligare öva på. Reservmetoder måste alltid finnas och det har vi även jobbat med historiskt sett. Finns det några lärdomar gällande logistik och teknisk tjänst som kan dras från Ukraina? En intressant lärdom från Ukraina är förmågan att snabbt lära sig tillämpa ny teknik och hur de har tillämpat kommersiell teknik och implementerat den ned till sina stridande förband. I detta har de utvecklat förmågor på imponerande kort tid som det går att lära sig mycket av. Att som Ukraina få ny materiel och att sedan på mycket kort tid operativt få den att tillämpas i förbanden och därpå bruka den i strid och dessutom få den att fungera över en längre tid är något som vi behöver fundera kring och analysera. Hur ska vi kunna vara lika snabbfotade när det gäller att få in ny materiel och hur kan vi se över våra arbetsmetoder på bästa sätt när det gäller hur vi anskaffar ny materiel. Det gäller att vi också kan påskynda de processerna. Ett bra exempel på hur vi gjorde något väldigt snabbt när det gäller anskaffning inom Försvarsmakten var när vi köpte Black Hawk-helikoptrarna. 18 månader efter att vi skrivit på avtalet så var de helikoptrarna driftsatta i Afghanistan i svensk regi. Vi behöver samla på oss många sådana fler goda exempel nu framöver för att klara vår tillväxt. n TIFF TRÄFFAR TIFF TRÄFFAR I enlighet med Försvarsmaktens studie- och konceptutvecklingsplan (SoK) genomfördes Förstudie teknisk tjänst under 2022, i syfte att ta fram ett studieuppdrag till den efterföljande studien Teknisk tjänst 2045, som är planerad att genomföras 2023 – 2024. Förstudien genomfördes under ledning av Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS), med deltagande från Göta trängregemente (T2), Försvarsmedicincentrum (FömedC), Försvarsmaktens logistik (FMLOG), Högkvarteret (HKV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Försvarets materielverk (FMV) och Försvarshögskolan (FHS). Frågeställning Arbetet i förstudien delades upp i två frågeställningar: ”Vad är teknisk tjänst” och ”Vad behöver utvecklas”. Den första delfrågan syftade till att erhålla en gemensam förståelse för begreppet teknisk tjänst inom studiegruppen, och att den efterföljande studien inte skulle behöva börja sitt arbete med en begreppsanalys. Genom diskussionen lades också en god grund i studiegruppen för att besvara den andra delfrågan. För att kunna besvara frågan om vad som behöver utvecklas inom den tekniska tjänsten, behövs först en kartläggning av vilka faktorer som påverkar hur den tekniska tjänsten behöver utformas. Med andra ord, vilka frågor behöver man få besvarade för att kunna bestämma hur den Förstudie Teknisk tjänst slutförd Under 2022 har Försvarsmakten tillsammans med FOI, FMV och FHS genomfört en förstudie om hur den tekniska tjänsten behöver anpassas och utvecklas för att vara ändamålsenlig mot tidsperioden 2035 – 2045. Förstudien har kartlagt utvecklingsbehovet och rekommenderar att totalt 15 identifierade utvecklingspaket bör omhändertas de närmaste åren. Text: Mj Daniel Svensson FMTS/Utv. Foto: Peter Aksberg, FMTIS GA Halmstad.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=