Page 7

Arbetsterapeuten nr 7 - 2015

Piggare på nätet Mindfulness i gruppform har visat sig kunna lindra hjärn trötthet efter exempelvis stroke eller skallskada. Nu har forskare vid Sahlgrenska akademin visat att Mindfulness-baserad stressreduktion, MBSR, fungerar lika Krafttag mot jobbstress I mars nästa år börjar en ny föreskrift om organis atorisk 7 och social arbetsmiljö att gälla. Målet är att minska den arbetsplatsrelaterade ohälsan och vägen dit går via nya regler om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. FSA välkomnar den nya föreskriften. Den arbetsplatsrelaterade ohälsan i Sverige har ökat de senaste åren. Sedan två år är stress och psykiska påfrestningar den vanligaste formen av besvär på jobbet, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket. Och många arbetsgivare arbetar inte systematiskt med att förebygga stress. För att vända utvecklingen och minska den arbetsplatsrelaterade ohälsan införs i mars nästa år en föreskrift om organis a - tor isk och social arbetsmiljö. Ellinor Rindevall är ombudsman på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. – Bland annat innebär den nya föreskriften att chefer och arbetsledare måste ha kunskaper i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska sätta upp såväl organisatoriska som sociala mål för att kunna skapa en bra arbetsmiljö och är även skyldig att se till att Ellinor Rindevall, ombudsman på FSA, tycker det är positivt att den nya föreskriften preciserar arbetsgivarens ansvar för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. bra via nätet. Eftersom tillgången på MBSR- kurser är begränsad runt om i landet möjliggör resultaten att fler kan få ta del av kursen. Ytterligare en fördel är att deltagarna slipper energi krävande resor. Läs mer om hjärntrötthet på mf.gu.se. Inspirationsträffar om välfärdsteknologi Myndigheten för delaktighet, SKL, Social styrelsen och Bredbandsforum ordnar regionala konferenser under hösten. Ämnet är välfärdsteknologi inom socialtjänst och hemsjukvård och syftet att informera och inspirera lokala företrädare. Mer information finns på mfd.se. arbetsuppgifterna inte leder till ohälsa. Vi märker att det här är frågor som påverkar våra medlemmars hälsa och arbetsmiljö i allt högre grad – därför är det glädjande att det nu införs tydligare riktlinjer på området. Ellinor Rindevall fortsätter: – Med organisatorisk arbetsmiljö avses vilka krav som ställs på arbetstagarna och vilka resurser och befogenheter de har för att utföra sitt arbete. Förenklat uttryckt ska målet vara att sträva efter balans mellan krav och resurser. Social arbetsmiljö handlar om hur vi påverkas av det sociala klimatet på jobbet, till exempel av samspelet och stödet från chefer och kolleger. Den nya föreskriften ska fungera som ett stöd i arbetsmiljöarbetet för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Ellinor Rindevall poängterar att det fortfarande är arbetsgivaren som har ansvaret för att föreskriften följs, samtidigt ska arbetsmiljöarbetet genomföras med hjälp av arbetstagarna. – Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för samarbete. Men man har ett eget ansvar för att vara en bra kollega och både se till sitt eget och andras välbefinnande. Föreskriften är indelad i tre huvudområden: arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. – Frågan om arbetsbelastning ska ses ur ett brett perspektiv: både hur mycket medarbetaren arbetar, men också hur tunga arbetsuppgifterna är ur såväl ett psykiskt som fysiskt perspektiv. Arbetstiderna ska förläggas på ett sätt som motverkar ohälsa och ger utrymme för återhämtning. Ellinor Rindevall förklarar att vad som är ”rätt” arbetsbelastning och ”rätt” arbetstider varierar både utifrån sektor på arbetsmarknaden och utifrån ett individperspektiv. Därför gäller det för varje arbetsgivare att kartlägga organisatoriska och sociala faktorer i den egna verksamheten. När det gäller kränkande särbehandling måste arbetsgivaren vara tydlig med att det inte accepteras och vidta åtgärder för att motverka detta. – Det ska vara tydligt hur kränkande särbehandling förebyggs i det dagliga arbetet, men också hur utsatta kan få hjälp och vem som upprättar en handlingsplan för att åtgärda problemet. Föreskriften är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. – Om brister upptäcks i verksamheten ska skyddsombudet och arbetsgivaren i första hand försöka lösa det, men om det inte fungerar kan skyddsombud et agera genom att kontakta Arbetsmiljöverket. ¶ ”Frågan om arbetsbelastning ska ses ur ett brett perspektiv.” Text & foto: Katja Alexanderson


Arbetsterapeuten nr 7 - 2015
To see the actual publication please follow the link above