Avfall och Miljö nr 2 2020

30 | AVFALL OCH MILJÖ Nr 2 2020 INSAMLING Certifierad återvinning av kompost och biogödsel höjer nu kvaliteten på slutprodukten: de föreslår att krav på livsmedelsgodkänd plast införs från nästa år. Skärpta krav på plastpåsar för matavfall TEXT KARIN JÖNSSON, AVFALL SVERIGE LÄS MER på www.sodertalje.se/ateranvandning Återbruk bör ske direkt mellan lämnare och brukare, då kan också väldigt mycket mer av det som idag hamnar på återvinningscentralen komma till användning. Men det kräver nya förhållningsätt och att återanvändningen professionaliseras i alla led, menar fyra skribenter från Södertälje kommun, Telge återvinning och IVL Svenska Miljöinstitutet. TEXT TOMAS THERNSTRÖM, AVFALLSSTRATEG, SÖDERTÄLJE KOMMUN/ JOHANNA GÖRANSSON, MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSCHEF, TELGE ÅTERVINNING/LENA YOUHANAN, IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET/ANNELISE DE JONG, IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET HANDLINGSPLANEN FÖR ÖKAD ÅTERANVÄNDNING har tagits fram av Södertälje kommun tillsammans med Telge Återvinning och IVL Svenska Miljöinstitutet. Projektet är delfinansierat med medel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. Mindre återbruk borde flöda via kommunerna och istället hamna hos återförsäljare, menar skribenterna. FOTO MYRORNA DE SKÄRPTA KRAVEN föreslås gälla biogasanläggningar som är FHUWL¿HUDGH HQOLJW 63&5 GHW LQNOXGHUDU DY 6YHULJHV anläggningar som återvinner matavfall. Kraven skulle innebä- ra att alla plastpåsar som används för insamling av matavfall måste vara livsmedelsgodkända, för att avfallet ska kunna tas emot. – Biogödseln måste hålla hög kvalitet för att kunna konkur- rera med handelsgödseln. Då är det viktigt att plasten i insam- lingspåsarna inte bidrar till oro över vilka ämnen som skulle kunna läcka till biogödseln. Att då kräva att plastpåsarna är godkända för direktkontakt med livsmedel ger ett lättförstå- eligt kvalitetsmått som vi hoppas ska ytterligare förstärka I|UWURHQGHW I|U FHUWL¿HUDG ELRJ|GVHO Sn PDUNQDGHQ VlJHU *XVWDY 5RJVWUDQG RUGI|UDQGH L VW\UJUXSSHQ I|U &HUWL¿HUDG återvinning. 'H VNlUSWD NUDYHQ Sn PDWDYIDOOVSnVDU WLOO FHUWL¿HUDGH anläggningar är tänkta att träda i kraft den 21 januari 2021. Dispens föreslås kunna ges där levererande kommuner sitter med långa inköpsavtal. För matavfallspåsar i papper föreslås inga motsvarande krav på att de ska vara livsmedelsgodkända, däremot re- kommendationen att de bör vara godkända för kontakt med livsmedel. – På så sätt kan nedbrytbara insamlingspåsar för matavfall I|UVW DQYlQGDV I|U DWW ElUD KHP JU|QVDNHU RFK IUXNW IUnQ D̆l - UHQ YLONHW VOnU WYn ÀXJRU L HQ VPlOO VlJHU *XVWDY 5RJVWUDQG Förslaget går ut till remissinstanserna under våren och slut- giltigt beslut fattas till hösten. Sedan den 1 januari 2020 har också gränsvärdena för synli- JD I|URUHQLQJDU L FHUWL¿HUDG ELRJ|GVHO KDOYHUDWV – Det är ytterligare ett steg i rätt riktning, konstaterar Gustav Rogstrand. ± 'H ÀHVWD DQOlJJQLQJDU KDU P\FNHW OnJD KDOWHU av synliga plastföroreningar i biogödseln, men att avskilja den innebär en kostnad. Ur ett biogödselperspektiv vore det önskvärt om insamlingssystemen från matavfall så snart som möjligt rörde sig bort från insamlingspåsar som inte till 100 procent bryts ner i rötnings- processen. Vi kan inte förlita oss på efterföljande nedbrytning på åkern i och med att känslan av nedskräpning uppstår redan vid spridnings- tillfället.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=