Tidslinje

2006 2005 2008 2010 2005 2008 2010 Tjänsteman hos Adoptionscentrum väljs som ordförande i EurAdopt och har sedan detta uppdrag under en två-årsperiod. Adoptionscentrum får en ordinarie styrelsepost i NAC 2008-2009. Nya riktlinjer från Socialstyrelsen leder till att många kommuner blir mer restriktiva att bevilja medgivande för adoption till sökande efter 42 års ålder. LIA (Lag om internationell adoptionsförmedling) ändras. Lagändringen innebär tydligare tillsynsverktyg för Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA, tidigare NIA), som under detta år blir ansvarig adoptionsmyndighet. Lagändringarna som följer innebär bl.a. att det land adoptionsorganisationer vill samarbeta med ska ha en adoptionslagstiftning eller annan reglering som beaktar Haagkonventionen och barnkonventionen. Ursprungslandet ska säkerställa att det görs en prövning om huruvida barnet har möjlighet att växa upp under goda livsvillkor i ursprungslandet innan det görs tillgängligt för internationell adoption. Vidare ska en auktoriserad sammanslutning vara skyldig att dokumentera förmedlingsverksamheten samt bevara denna så länge den kan antas ha betydelse för den som förmedlats för adoption eller dennes närstående. En obligatorisk utbildning för blivande adoptivföräldrar införs, med ansvaret placerat i kommunerna. Uppföljningsmöte om Haag-konventionen där NAC och EurAdopt lägger fram sju förslag. NAC väljs in i Haags arbetsgrupp för ”Good Practice Guide”. Gemensamt förberedelsemöte i Genève med ISS, Unicef och FN:s kommitté för barns rättigheter. Tjänsteman hos Adoptionscentrum medverkar som observatör (representerar EurAdopt) på ”Special Commission” i Haag. Två tjänstemän hos Adoptionscentrum deltar i ett seminarium anordnat av den kinesiska centralmyndigheten. Ämnet är Haagkonventionen som börjar gälla i Kina från 1 jan 2006. Personer från civilministeriet och utrikesministeriet i Kina deltar. Adoptionscentrum föreläser om barns bästa och barns rätt till sin bakgrund och förklarar en del av den praktiska tillämpningen av konventionen. En person från Adoptionscentrum väljs in i den arbetsgrupp som tillsammans med Permanenta Byrån i Haag utformar ”Guide to Good Practice No 2” om ”General Principles for Accreditation and Adoption Accredited Bodies”. Adoptionscentrum lobbar för att Barnkonventionen ska bli svensk lag. Adoptionscentrum är remissinstans för utredningen ”Modernare adoptionsregler”. Utredningen ”Modernare adoptionsregler ”SOU 2009:61 kommer. Utredningen föreslår att sammanboende par ska kunna adoptera. Vidare förslår utredningen att det införs en bestämmelse om att den som har adopterat ett barn, så snart det lämpligen kan ske, ska upplysa barnet om detta. Tiden för medgivandet föreslås förlängas från två till tre år. Omvärlden

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=