Avfall och Miljö nr 5 2020

Nr 5 2020 AVFALL OCH MILJÖ | 27 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL godkänd mottagare, säger Barsebäcks- verkets avfallsansvarige, Katarina Norén. Betongmassor som har så låg strål- ningsnivå att de kan friklassas, ska använ- GDV VRP nWHUI\OOQDG Sn SODWV L VHGLPHQW - dammar och i de stora hålrum efter bland DQQDW EDVVlQJHU VRP ¿QQV ÀHUD PHWHU ner under kraftverken. Trots de stora YRO\PHUQD EHG|PV ULVNHQ I|U IUDPWLGD läckage av giftig sexvärt krom som liten. Cirka 200 000 ton rivningsmassor kommer att skickas till avfallsbranschen för behandling. Totalt genererar de 12 reaktorer som ska rivas i Sverige nästan 2,5 miljoner ton avfall. Närmare en kvarts miljon ton metallskrot kommer avfallsbranschen att kunna återföra i kretsloppet. Oro för avfallsfusk Internationellt upptäcks allt mer fusk kring friklassning och även i Sverige har högaktivt avfall upptäckts i förvar där enbart lågaktivt tillåts. ± 'HW ¿QQV HNRQRPLVND GULYNUDIWHU Om man späder ut radioaktiva ämnen så att blandningen kan friklassas slipper man förvarskostnaden. Men när radio- aktivitet sprids i skrot kan det få indi- rekta miljöeffekter, eftersom det skapar motvilja att använda återvunna metaller, säger Tomas Kåberger, professor vid DYGHOQLQJHQ I|U PLOM|V\VWHPDQDO\V Sn &KDOPHUV PHQ lYHQ VW\UHOVHOHGDPRW L Vattenfall. 6WUnOVN\GGVP\QGLJKHWHQ RFK /lQV VW\UHOVHQ L 6NnQH KDU WLOOV\Q |YHU ULYQLQJ - en av Barsebäck. När det gäller kemiska föroreningar har Barsebäck Kraft AB XSSWlFNW DUVHQLN EO\ NDGPLXP RFK 3$+ HU L K|JD KDOWHU 'H ÀHVWD E\JJQDGHU är förorenade. I betongmassorna räknar man med föroreningar av krom, kvick- silver och arsenik, sistnämnda utlakas lättast varnar ekologikonsulterna. Efter att verket gick ned i så kallad VHUYLFHGULIW KDU P\QGLJKHWHUQDV WLOOV\Q JnWW Sn VSDUOnJD , nUWLRQGHQ KDU åtgärder skjutits framåt. Nu lovar både OlQVVW\UHOVHQ RFK 6WUnOVN\GGVP\QGLJ heten skärpning. I SSM:s senaste gransk- ningsrapport från december, meddelas I|UHOlJJDQGH HIWHU EULVWHU Sn I\UD SXQNWHU och nu granskas svaret från Barsebäck Kraft. Riskerna kring den konventionella riv- QLQJHQ VHV VRP EHW\GOLJW VW|UUH lQ GH I|U den radiologiska, det menar såväl företa- JHW VRP P\QGLJKHWHUQD +|JVW ULVN lU GHW I|U IHONODVVL¿FHULQJ RFK IHOVRUWHULQJ DY konventionellt farligt avfall – att det inte omhändertas på korrekt sätt. Det hoppas man förhindra med strikta sorteringsru- tiner, kontroll och revisioner. Risken för asbest och tungmetallhaltig blästersand i E\JJDYIDOOHW DQVHV RFNVn K|J Långvarigt projekt När Barsebäcksverket har jämnats med marken i mitten av 2030-talet, står två Q\D ODJHUE\JJQDGHU NYDU OLNVRP YHUNHWV hamn. Därifrån ska det långlivade avfal- OHW VNHSSDV QlU VOXWI|UYDUHW KDU E\JJWV – Barsebäcksverket kan vara kärn- teknisk anläggning ända in till 2040- talet, så länge avfall lagras där. Det på- verkar förstås möjligheterna till att starta Q\ YHUNVDPKHW GlU VlJHU 0DULD 6WHQNYLVW KDQGOlJJDUH Sn (QHUJLP\QGLJKHWHQ I många år har det spekulerats i vad området ska förvandlas till. – Inga beslut är tagna. Vi har fått i uppdrag att riva till industrimark. Mar- ken ägs av Uniper och är av riksintresse för energiproduktion, säger Maria Taranger, kommunikationsansvarig på Barsebäck Kraft AB. Merparten av avfallet från de totalt tolv reaktorer som ska rivas kommer att återvinnas. Illustration: SKB:s program för forskning, utveckling och demonstration 2019. RADIOAKTIVT AVFALL Svensk kärnbränslehantering AB, SKB, är ett företag helägt av kärnkraftsindustrin. Bolagets uppdrag är att ta hand om kärnkraftindustrins radioaktiva avfall och hitta ett sätt för säker slutförvaring. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är tillsynsmyndighet vad gäller strålsäkerheten och Riksgälden vad gäller finansieringen. Slutförvar för långlivat avfall, SFL, beräknas inte finnas i drift förrän i mitten av detta sekel. Förvaret ska främst innehålla härdkomponenter, kraftigt bestrålade, som behöver slutförvaras under längre tid. I dag mellanlagras detta avfall i CLAB i Oskarshamn, vid kärnkraftverken eller i ett bergrum i Studsvik, Nyköpings kommun. Det finns i dagsläget ingen plats utpekad för var SFL ska förvaras. Östhammars kommun har sagt ja till att ett slutförvaret förläggs där, men ett regeringsbeslut saknas ännu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=