Page 40

Reflex nr 5 2017

40 REFLEX #5 2017 ålsättningen med neuroteamsturnén är att väcka debatt som leder till att det införs ett neuroteam på de fyra orter som Neuroförbundet besöker. Neuroförbundets Neurorapport om neuroteam visar att endast 18 procent av Sveriges 84 offentligt drivna sjukhus på pappret har en neurologienhet där ett neuroteam ingår. Ett neuroteam på en neurologienhet bör, enligt Svenska neurologföreningen, bestå av minst tre av yrkesgrupperna fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped, dietist, psykolog/neuropsykolog och uroterapeut. När Neuroförbundet undersöker närmare är det just på pappret och inte i verkligheten som neuroteam finns på 18 procent av Sveriges 84 offentligt drivna sjukhus. Det bekräftas av att 66 procent av Neuroförbundets medlemmar inte har tillgång till ett neuroteam. TYVÄRR ÄR DET alldeles för många medlemmar som aldrig någonsin kommer i kontakt med något neuroteam – något som måste åtgärdas. Neurologisk diagnos är en livslång partner som inte är självvald. Neurologiska diagnoser är komplexa och påverkar hela livssituationen. Det är dessutom vanligt att ha flera diagnoser eller symtom. Komplexa situationer kräver multidisciplinärt, teambaserat omhändertagande. Vardagen påverkar både den som har en diagnos och familjen runt omkring. I dag lever mer än 500 000 svenskar med neurologisk diagnos. NEURORAPPORTEN OM NEUROTEAM visar att vården av dem som har flera neurologiska diagnoser sam tidigt skulle kunna samordnas i ett neuro team. Därför är den begränsade förekomsten av neuroteam, som är dåligt uppbyggd i landet, helt oacceptabel för såväl individ som sam hälle. Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi har, för Neuroförbundets räkning, t ittat på neuroteam ur ett samhällsekonomiskt I november kommer Neurförbundet att ge sig ut på en neuro teamsturné. Syftet är att belysa det som Neurorapporten visar med tydlighet – neuroteam är något som skulle förenkla vardagen för många av förbundets medlemmar. Det är också lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Neuroteam inom vården lönsamt för alla SISTA ORDET May Ney är kommunikationschef på Neuroförbundet » Neurologiska diagnoser är komplexa och påverkar hela livssituationen. « Teambaserad vård. Undersökningar visar att de patienter M


Reflex nr 5 2017
To see the actual publication please follow the link above