Hållbarhetsrapport 2022

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

2 HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 KONCERNCHEFENS ORD Vårt långsiktiga engagemang för en hållbar utveckling har tagit nya spännande steg under 2022. Efter turbulenta år präglat av Corona kan vi återigen träffas på vår härliga arbetsplats, vilket känns väldigt bra. Fokusområde för 2022 har varit ”Skicka vidare”, ett arbete som syftar till att alltid lämna över bästa möjliga arbete till nästa led. Det handlar också om att vid fel slå larm i tid, för vi vet att kostnaden ökar markant ju senare i processen ett fel uppdagas. Målbilden har varit att öka engagemang och medvetande bland alla medarbetare och att över tid uppnå både mindre bristkostnader och miljöpåverkan. Exakta har under 2022 tagit nya viktiga steg mot långsiktig hållbarhet. Vi har jobbat både med små och stora frågor. Inte minst de små frågorna är viktiga att belysa, då vi alla kan göra något. Tillsammans skapar vi en bättre värld för oss alla. Mindre projekt som genomförts med lyckat resultat är förbättringar inom återvinning, där vi lyckats minska mängden material som inte går till återvinning. En del i detta projekt är att vi har börjat källsortera avfall även i kontorsmiljön, där inte minst papper är återvinningsbart. Vidare har vi tagit beslut och genomfört några omvälvande steg för mindre miljöpåverkan. Först och främst har vi gjort ett framgångsrikt projekt med energieffektivisering, där vi jobbar med att minska Exaktas energiförbrukning. Sedan september 2022 minskade energiförbrukningen med 15 %. På ett år skulle det motsvara 30 - 40 normalstora villors årsförbrukning. Utöver detta har vi tagit beslut om att investera i Malmös största solcellspark på tak. Installationen är nästan klar i skrivande stund, där vi räknar med driftsstart under april månad 2023. Övrig el handlas in som miljövänlig el, men det känns såklart ännu bättre när vi själva kan producera vår el. Vår största tillgång är alla medarbetare på Exakta. Vi har under 2022 fortsatt utveckla Exakta Awards, där medarbetare som utmärkt sig på ett extra positivt sätt blir uppmärksammade i samband med vår Julgala. Under året har vi även startat Exakta Academy, där vi förädlar våra ledare inom Exakta. Ett gott ledarskap är grunden för trivsel på lång sikt. Vi ser fram emot att följa hur Exakta utvecklas i takt med Exakta Academy. Medarbetare i fokus är temat för 2022, gällande vår organisation. Detta tar sig många uttryck, där vi i första hand har jobbat hårt för att få en uppfattning om vilka behov som finns för att utveckla Exakta som arbetsplats till nästa nivå. Det innefattar många olika delar, där vi nu har tagit nästa steg i Exakta Academy och 2023 års fokusområde, hälsa i fokus. Jag får återkomma med spännande slutsatser i nästa hållbarhetsrapport. Sammantaget har vi tagit ytterligare steg i att öka vårt positiva miljöavtryck. Vi är bara i början av vår resa, där många både stora och små steg finns kvar att göra. Jag är oerhört stolt över det arbete vi hittills uppnått, där många kolleger i Exakta visat på enastående engagemang och uppfinningsrikedom. Det är vi tillsammans om utvecklar Exakta vidare till ett föredöme inom hållbarhet! Håkan Larsson, Koncernchef

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 3 Kort fakta 2022 Företagsfakta: Verksam sedan 1976, Anställda: 265 (inkl. Photo), Omsättning: 582 mkr (inkl. Photo). Huvudkontor i Malmö Grund för Hållbarhetsrapport: ILO:s kärnkonverntioner OECD:s riktlinjer Transparency International Sverige Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 (PGU) Agenda 2030 Globala mål för hållbar utveckling (SDG) Klimat och Miljö: Grön El 100% Energiförbrukning: 3,77 GWH Koldioxidutsläpp: 3 642 ton CO2 (liknade tidigare år) Medarbetare Sjukfrånvaro: 3,75% Könsfördelning: Kvinnor: 113 st Män: 152 st Riskhantering: Identifiera och analysera utifrån lagkrav och REACH. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Koncernchefens ord .................................................................2 Kort fakta...................................................................................3 Innehållsförteckning ................................................................3 Hållbarhetsansvariges ord........................................................4 Det här är Exakta......................................................................4 Så arbetar Exakta med hållbarhet............................................5 Personal: Medarbetare i fokus..................................................7 Intervju med Kvalitets- och miljökoordinatorn.........................9 HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA

HÅLLBARHETSANSVARIGES ORD Mitt under coronapandemin fick jag uppdraget att utveckla kvalitets- och miljöarbetet tillsammans med Exaktas medarbetare och nu har 2 år redan gått. Med en kvalitetsgrupp bestående av representanter från verksamheten har vi arbetat med hållbarhetsmål, interna rutiner, processer och hur vi kan åstadkomma en effektivare kvalitets- och hållbarhetskultur. Vad har hänt? I en alltmer digitaliserad värld gäller det att hänga med. Behovet av ett strukturerat och systematiskt sätt att hantera och förbättra verksamheten blev tydlig. År 2021 beslöt vi att utveckla vårt interna ärendehanteringssystem, vilket har blivit vårt nav i kvalitetsarbetet. Med detta verktyg kan vi förbättra interna kommunikationsvägar och samla in robust data som vi sedan gör kvalitativa uppföljningar på. Baserat på det skapas och drivs interna och mätbara verksamhetsmål. Målen och aktiviteterna leder till kort- och långsiktiga förbättringar som engagerar medarbetare och ger nöjdare kunder! Exakta har modet och passionen att ställa om, våga tänka långsiktigt och ta ansvar för hållbara lösningar. Det är en fantastisk hållbarhetsresa vi gör och jag är stolt över att få göra den tillsammans med våra kunder, leverantörer och alla kollegor på Exakta! Mvh Alexandra Alexopoulos Fleur, Hållbarhetsansvarig Exakta DET HÄR ÄR EXAKTA Alexandra Alexopoulos Fleur 4 HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 5 Andel brännbart avfall av total 1000 kg avfall 0 500 1000 1500 2000 2021 2022 2020 10% 9% 8% Elförbrukning per år och månad (kwh) 2020 2021 2022 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec TRENDBROTT SÅ ARBETAR EXAKTA MED HÅLLBARHET HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

6 HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 FOSSILFRI KÖRNING Stora delar av vår klimatpåverkan kommer från transporter i samband med frakt av papper och leveranser. Vi ställer krav på våra transportörer i våra upphandlingar och följer upp deras utveckling inom flera områden, främst fordonspark, drivmedel och CO2-utsläpp. Utöver detta tillkommer våra egna resor i form av tjänstebilar, poolbilar och montörs- och leveransbilar. Fram till 2022 har vi minskat bilparken med 11 bilar. SOCIALT ENGAGEMANG För Exakta är det viktigt att erbjuda alla medarbetare goda förutsättningar till bra arbetsförhållanden och en bra balans i livet genom att erbjuda trygghet, trivsel och att jobba för ett gott engagemang. Medarbetarnas engagemang och välbefinnande mäts och följs upp via en medarbetarundersökning som skickas ut och besvaras anonymt en gång i månaden. Vårt mål är att ha en uppåtgående trend på vårt engagemangsindex. För att uppnå detta är en nära dialog mellan medarbetare och chefer en förutsättning. Därför har vi tagit fram konceptet Exakta Academy, där vår första satsning är att utveckla ledarskapet. Med tiden ska Exakta Academy utvecklas till att var en plattform med utbildningar som skapar förutsättningar som gör att alla medarbetare känner att de har möjlighet att utvecklas som lägger en bra grund för framtiden. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR

HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 7 EXAKTA AWARDS Med Exakta Awards vill vi lyfta fram medarbetare som vågat tänka utanför boxen, som kommit med en lösning som gynnar oss på lång sikt, medarbetare som inspirerar och sprider god stämning eller hjälpt andra att hitta lösningar som är värdefulla för Exakta. Nomineringarna kopplas till vår värdegrund, där våra värdeord Ansvar, Mod, Passion. Långsiktighet och Exakta är tongivande. Vinnarna presenteras vid den årliga julfesten i slutet på året. EXAKTA ACADEMY Syftet med Exakta Academy är att Exakta som företag ska växa och utvecklas med marknaden samt vara en attraktiv arbetsplats både internt och externt. Strukturen för Exakta Academy byggs upp genom att utgå från verksamhetsmål, fånga upp signaler via medarbetarsamtal samt samarbete med universitet, högskolor och andra relevanta utbildningar. Målet är att vi ska skapa forum för att vara förändringsbenägna, vara konkurrenskraftiga som företag och vara en attraktiv arbetsplats. GOD UTBILDNING FÖR ALLA PERSONAL – MEDARBETARE I FOKUS Vinnare av Exakta Awards 2022: Sophie von Sydow, projektledare, Exakta Print (kategori Långsiktighet). Morgan Thilberg, projektledare Exakta Print (kategori Ansvar). Johnny Johansson, utesäljare, Exakta Photo (kategori Mod). Johanna Ohlsson, storformatsavdelningen, Exakta Print (kategori Passion) och Per-Olof Rydzén, Exakta Creative (kategori Årets Exaktare).

Olivia Holmgren, e-commerce manager exaktaprint.se INTERVJU MED TIDIGARE PRAKTIKANT Hur hittade du Exakta när du sökte praktikplats för din utbildning? Exakta hade varit i kontakt med IHM Buisness School om att de hade möjlighet att ta emot praktikanter från utbildningen E-Commerce manager som jag studerade. Jag kände igen Exakta och efter att jag kollade upp det ytterligare tyckte jag det lät som ett väldigt spännande bolag att ha min LIA på. En av anledningarna var att jag tidigare främst hade arbetat inom B2C och gärna ville utveckla mina kunskaper inom B2B. Exakta Print hade nyligen tagit över ansvaret för siten exaktaprint.se när jag kom in och jag såg det som en väldigt stor möjlighet att få vara med på den resan. Berätta lite om din praktik på Exakta. Under min praktik på Exakta uppdaterade vi exaktaprint.se vilket gjorde att hela grunden på både hemsidan och den digitala marknadsföringen skulle byggas upp. Här fick jag stor frihet och ansvar att få implementera mina kunskaper med hjälp och handledning av min handledare. Det gav mig många lärdomar då jag praktiskt fick utföra mycket av det jag lärt mig teoretiskt. För mig var det även väldigt givande att både få se och använda mig av system och lösningar som var helt nya för mig och på så sätt bredda min kunskap ytterligare. Alla på Exakta var väldigt välkomnade och inkluderande mot mig vilket gjorde att jag snabbt kände en fin gemenskap. Du har fått en tillsvidareanställning efter din praktikperiod. Har du något tips till de studenter som nu är ute och söker praktikplats? Att man ska lita på sig själv och sina kunskaper, man kan ofta mycket mer än vad man själv tror. Men även att man vågar att ställa frågor och vara nyfiken under sin praktikperiod, det tar alltid lite tid att komma in och förstå ett nytt företag, och för att kunna göra ett bra jobb behöver man förstå målen och värderingarna som företaget har. Sen är det även viktigt att man själv får en bra känsla på sin intervju och verkligen känner att det är ett ställe man vill vara på, och där man känner att man kommer ha möjlighet att utvecklas. Praktikanter 0 2 4 6 8 10 12 2020 2021 2022 Antal praktikanter Praktik som lett till anställning på Exakta 3 5 11 1 2 3 8 HÅLLBARHETSRAPPORT 2022

INTERVJU MED KVALITETS- OCH MILJÖKOORDINATORN Exaktas Kvalitets- och miljökoordinator är Peter Åhlin, men vad gör Peter Åhlin? Vad är ditt uppdrag på Exakta? Främst att handha och förvalta Exaktas certifikat samt vara delaktig för såväl interna revisioner jämte externa revisioner. Reklamationshantering på ett så objektivt och rättvist sätt som möjligt. Hur länge har du jobbat med kvalitet och miljö? Vid Exakta sedan 2009, men i min totala yrkesroll sedan 1998. Vad är det bästa med att jobba med kvalitet och miljö? Vara delaktig i förbättringsarbete, behjälplig vid frågeställningar ifrån kollegor samt ge vägledning till kunder i ett tidigt skede. Vad har hänt under verksamhetsåret 2022 som du är extra stolt över, när det kommer till kvalitet och miljö? En mer frekvent registrering av ärenden (kanske ses som negativt, men för Exakta innebär det en mognadsgrad att ifrågasätta tidigare med ett registrerat ärende) Minskade bristkostnader i förhållande till omsättningen. Vad är utmaningen med kvalitet och miljö på Exakta? Dels att Exakta är väldigt investeringsvilligt, nya maskiner, nya produkter medför också att det aldrig står stilla i vardagen, alltid något nytt att ta in och lära. Samtidigt är fortfarande offsettryckning och dess efterföljande processer till stor del ett hantverk och varje produkt mer eller mindre helt unik. Det ställer höga krav och förväntningar på samtliga medarbetare inom varje enskild avdelning. Peter Åhlin HÅLLBARHETSRAPPORT 2022 9

MALMÖ Brännögatan 5 211 24 Malmö BORÅS Elementgatan 14 504 64 Borås KARLSTAD Bromsgatan 4A 653 41 Karlstad LIDKÖPING Gasverksgatan 1 531 60 Lidköping HÄSSLEHOLM Bäckhagsvägen 11 281 33 Hässleholm Tel +46 40 671 77 70 / www.exakta.se / info@exakta.se

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=