Allergia_3-22

32 VAD VILL DE POLIT Astma- och Allergiförbundet driver inför valet i höst frågan om införandet av ett nationellt allergiprogram. Allergia frågade samtliga riksdagspartier hur de ställer sig till det. Finland infördes för ett tiotal år sedan ett nationellt allergiprogram. Genom att öka människors tolerans mot allergener skulle färre personer utveckla allergier. Samtidigt skulle de som drabbades få en bättre vård. Satsningen har gett goda resultat och trenden med en alltmer allergisk befolkning i Finland har brutits. Nu anser det svenska förbundet att det är dags för en nationell allergisatsning även i Sverige. Hur ställer sig partiet till ett nationellt allergiprogram? Kommer ni arbeta för att införa detta, eller motsvarande, under nästa mandatperiod? CENTERPARTIET: Vi har ännu inget sådant specifikt förslag men är positiva till idén. Personer med astma och allergi ska oavsett var man bor, ha tillgång till vård av hög kvalitet i primärvården såväl som i specialistvården. Vi vill ge alla patienter rätt att välja vårdgivare i hela landet som ett sätt att öka tillgängligheten och valfriheten, så fler kan få vård snabbare. Centerpartiet har även föreslagit en kömiljard för att korta köerna till behandling och skapa fler vårdplatser till dem som behöver. Nationella riktlinjer som stöd för det regionala arbetet och för att förbättra jämlikheten inom vården är viktigt, och sådana kan fylla det behov som Astma- och Allergiförbundet ser. LIBERALERNA: Vi har krävt statligt ansvar för pollenmätningarna, men inte tagit ställning specifikt för ett nationellt allergiprogram. Vi anser att Arbetsmiljöverket bör få i uppdrag att ge mer råd och stöd för att säkra en god arbetsmiljö för de med astma eller allergi. MILJÖPARTIET: Vi ställer oss positiva till detta. Det är bra att på ett samlat sätt ge tillgång till den kunskap som finns på området och att den blir tillgänglig för aktörer på olika nivåer. MODERATERNA: Ja. Moderaterna anser att Sverige måste börja arbeta mer sammanhållet, samordnat och systematiskt med åtgärder som är hälsofrämjande, preventiva och långsiktiga för att bygga ett hälsosammare land. Att ta fram en samlad nationell hälsofrämjande strategi, som bland annat tar upp frågor om allergier, ska vara en prioriterad uppgift för en ansvarsfull regering som har vilja och förmåga att tänka långsiktigt. SOCIALDEMOKRATERNA: Vi har inte tagit ställning till ett förslag om ett nationellt allergiprogram i dagsläget. Allergier är ett väldigt brett område och ett nationellt allergiprogram skulle behöva omfatta allt från märkning av livsmedel, minskning av luftföroreningar, säkra goda inomhusmiljöer, djur på offentliga platser, kunskap till föräldrar med små barn om hur man ska börja med smakportioner, rekommendationer kring amning etcetera. Det finns ju sedan några år ett nationellt vårdprogram för astma och KOL. Vi utesluter inte att det kan vidgas till att omfatta allergivården. Här är vi öppna för att lyssna till våra experter inom Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. SVERIGEDEMOKRATERNA: Ja, vi vill verka för en jämlik allergivård då vi i dag kan se stora regionala skillnader. Det är också viktigt att titta på hur vi kan förbättra övergången från barn- till vuxenvård när det gäller allergier. Nationella riktlinjer behövs helt klart och i detta bör det inkluderas ett rejält kunskapslyft. Vi behöver även verka för satsningar på bland annat precisionsmedicin. Astma och allergier tillhör de vanligaste kroniska sjukdomarna och det är anmärkningsvärt att det saknas nationella riktlinjer. VÄNSTERPARTIET: Vänsterpartiet vill se ett nationellt allergiprogram. Vi anser även att nationella riktlinjer för hela området allergi ska tas fram. Det kommer vi driva under nästa mandatperiod. För att på ett effektivt sätt behandla och förebygga allergi krävs nationella riktlinjer som gör att vårdgivare och andra aktörer kan utgå från samma kunskapsmaterial. Nationella riktlinjer stärker också möjligheten att uppnå en jämlik vård av allergiker och astmatiker, något som i dag är ett bekymmer. VAL 2022 I

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=