Allergia_3-22

33 ISKA PARTIERNA? KRISTDEMOKRATERNA: Kristdemokraterna menar att en nationell strategi behövs eftersom den definierar vad som är en bra allergivård och det möjliggör en uppföljning av läget i hela landet. Vi hoppas kunna hitta en samsyn med fler partier så vi får en majoritet bakom det. Patienter är inte likadana och de har olika behov. Men det som allergivården kan erbjuda ska kunna ske på ett jämlikt sätt i hela landet och det är patientens behov som styr. Hur vill ni annars arbeta för att göra livet bättre för människor med astma och allergi? CENTERPARTIET: Vi vill att alla ska ha en fast läkare i primärvården som kan samordna insatser både på hemmaplan och med de specialister som krävs, för en bra vård för människor med astma och allergi. Det finns ett behov av ökad specialistkunskap inom området och att kompetensen fördelas över hela landet. Centerpartiet har lagt ett förslag om kompetenslyft för yrkesgrupper inom vård och omsorg, såsom undersköterskor. Vi vill se också en stärkt och utbyggd elevhälsa med mer personal och fler kompetenser, vård för barn och unga måste finnas betydligt mer inom skolans väggar. LIBERALERNA: Vi driver att alla ska ha rätt till en fast läkare i specialistvården, vilket skulle underlätta för de med kronisk astma och/eller allergi. Gränserna mellan barn- och vuxenvården behöver vara tänjbara så att ingen tappar sin vårdkontakt, och vi vill även utveckla den nära vården. MODERATERNA: För att få rätt behandling och en jämlik vård för allergiker föreslår Moderaterna att det bör finnas nationella riktlinjer för allergivården. Moderaterna anslår därtill 300 miljoner kronor mer än regeringen i kommande statsbudgetar till Vetenskapsrådet, som ska användas till olika forskningsändamål. Ett område som då har möjlighet att tilldelas resurser är allergiforskningen. SOCIALDEMOKRATERNA: Socialdemokraterna har i regeringen genomfört flera åtgärder för att stärka folkhälsan, där ju självklart också allergier ingår i målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Inom den statsstödda forskningen görs viktiga nya framsteg som kommer att ha betydelse för behandlingen av allergisjukdomar. Vi tycker det är viktigt att dessa satsningar fortsätter och utökas. SVERIGEDEMOKRATERNA: Socialstyrelsen kan tillsammans med SKR uppdras att arbeta med rikstäckande informationskampanjer för vilken typ av hjälp som finns, men också tips och sammanställningar av produkter som människor med astma och allergi kan undvika. Här ser vi gärna ett nära samarbete med intresseorganisationer. Ett stärkt fokus på det förebyggande arbetet med forskning, uppföljning och långsiktiga mål menar vi är rätt väg att gå. Enligt rapporter är den nuvarande kunskapsnivån förhållandevis låg i jämförelse med hur vanligt och utbrett det är med astma och allergisjukdomar. Sjukvårdens hantering är också mycket spridd där det kan ta lång tid att få diagnoser och utredningar färdiga. VÄNSTERPARTIET: Vänsterpartiet verkar för ett svenskt allergiprogram som tar sin utgångspunkt i att i möjligaste mån förebygga och i annat fall behandla allergi, astma och eksem så gott det går. För att detta ska kunna genomföras krävs sannolikt ett kunskapslyft på olika nivåer i samhället, inte minst i regionerna. Arbetet bör intensifieras med att samordna forskningen kring astma och allergi. Vänsterpartiet delar uppfattningen med flera intresseorganisationer på området att en jämlik och tillgänglig vård över hela landet är avgörande för människor med allergi, astma och eksem. KRISTDEMOKRATERNA: Det finns möjlighet att förebygga många typer av allergi. Det finns goda möjligheter att behandla allergi, eksem, astma och annan överkänslighet. Det finns goda möjligheter att planera samhället så färre drabbas av svår luftvägssjukdom. Ja, det finns många goda skäl för det offentliga att samla kunskap och åtgärder för en bättre hälsa ur ett allergiperspektiv. ■

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=