Tidslinje

1987 1989 1988 1986 1988 1989 1986 års FN:s deklaration om sociala och legala principer med avseende på barnens skydd och bästa, med särskild hänsyn till familjeplaceringar och nationell samt internationell adoption fastslår bl.a. att vid alla placeringar av ett barn i någon annans vård än föräldrarnas ska barnets bästa komma i första hand (artikel 5). Vidare sägs i deklarationen att den som har ansvar för ett barn som är familjehemsplacerat eller adopterat också har ansvar för att barnet får kännedom om sin bakgrund, såvida det inte strider mot barnets bästa (artikel 9). Adoptionscentrum medverkar på en konferens i Wien för NGOs för att följa upp FN-deklarationen, planerna på Haag-konventionen börjar att ta form. De fyra kvarvarande adoptionsorganisationerna i Sverige antar gemensamma etiska regler. Adoptionsbidrag införs, 20 000 kr utbetalades till familjen efter genomförd adoption. Adoptionscentrums förbundsstyrelse beslutar att ett tydligt fokus ska läggas på arbetet med etik samt att motarbeta att adoptioner görs illegalt eller olämpligt. Adoptionscentrum har en expert i Förmyndarskapsutredningen SOU 1989:100. FN:s barnkonvention antas av FN:s generalförsamling. Barnkonventionen är inte direkt tillämplig som lag i Sverige men eftersom Sverige har ratificerat konventionen har vi en folkrättslig förpliktelse att följa bestämmelserna. Konventionen användes ofta vid tolkningen av svensk lag, så att tolkningen står i överensstämmelse med våra internationella åtaganden. Enligt artikel 7 har ett barn från födelsen rätt till ett namn, rätt att förvärva medborgarskap och, så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli omvårdad av dem. I artikel 21 slås det fast att vid adoption ska barnets bästa främst beaktas. Förmyndarskapsutredningen SOU 1989:100 föreslår ett automatiskt erkännande av utländska adoptioner. Omvärlden 1985 1985 Ett nordiskt adoptionsmöte äger rum i Oslo där det beslutas att inrätta en permanent arbetsgrupp (embryo till Nordic Adoption Council, NAC). En representant från Adoptionscentrum deltar i en stor konferens i USA på temat Post-Adoption Service, om stöd till adopterade och deras familjer efter adoptionen. Landansvariga hos Adoptionscentrum börjar arbeta med ett dokument (Financial factors) som ger principer för hur man bedömer kostnader i olika länder, hur man jämför med lokala löner, hur man tänker om pengars värde, vad är oegentligheter och vad är en rimligt kostnad etc. En ny lag införs som innebär att NIA ska bedöma om kontakten vid en privat adoption är tillförlitlig eller inte, detta leder till färre privata adoptioner. De auktoriserade organisationernas förmedlingsutskott får en mer självständig ställning gentemot samhället genom att få rätt att avslå en ansökan om adoptionshjälp. NIA får ny sammansättning med riksdagsledamöter från samtliga partier.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg2ODU=